ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Česká psychoterapeutická společnost

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Programové prohlášení a plán výboru ČPS ČLS JEP na volební období podzim 2014 – jaro 2018

Výbor odborné společnosti dbá především na odbornost poskytování psychoterapie.

Odlišuje psychoterapii jako teoretický obor a samostatnou disciplínu na straně jedné od podmínek jejího poskytování a provádění.

Poskytování psychoterapie chápe jako vědomé, kvalifikované léčebné působení, jako poskytování zdravotní péče v rámci zdravotních služeb. Její samostatné poskytování se váže na odbornou a specializovanou způsobilost, absolvování úplného schváleného výcviku v psychoterapii (sebezkušenost, teorie, supervize a praxe) a složení zkoušky na závěr akreditovaného certifikovaného kurzu.

Aplikace psychoterapeutického vzdělání, kvalifikovaných psychoterapeutických postupů a metod samozřejmě patří i do služeb sociálních, školství, vězeňství atd.

Míra samostatnosti poskytování psychoterapie či uplatňování psychoterapeutických postupů a míra psychoterapeutických kompetencí musí vždy odpovídat dosaženému vzdělání a prokázané praxi.

Výbor bude upřesňovat základní pravidla pro poskytování psychoterapie, bude se snažit o navržení legislativní úpravy rámce takových podmínek.

Bude usilovat o upevnění (i právní) totožných podmínek v psychoterapii (jedné psychoterapie) pro psychiatry i klinické psychology, příp. další odborníky s odpovídající odbornou a specializovanou (atestace) způsobilostí.

Pokusí se vymezit kvalifikaci a kompetence pro další zdravotnické i nezdravotnické pracovníky a aplikaci jejich psychoterapeutického vzdělání (byť nikoliv s plnou kvalifikací) v praxi včetně pojmenování činnosti těchto pracovníků. V této oblast bude spolupracovat i s dalšími odbornými a zájmovými celky.

Bude aktualizovat veřejnosti dostupný seznam psychoterapeutů (aktuálně poskytujících ve zdravotnictví ambulantní péči) a hledat způsoby, jak ho vhodně rozšiřovat a upravovat.

Bude spolupracovat s EAP a pracovat na sladění podmínek EAP a podmínek českých – i s ohledem na rozrůzněnou světovou realitu.

Bude nadále ve čtyřleté periodě (ve shodě s kolegy ze Slovenska) organizovat česko-slovenské psychoterapeutické konference a bude je spojovat s valnou hromadou společnosti.

Bude i nadále 2x ročně pořádat vědecko-pracovní chůze, příp. další odborné programy.

Bude i nadále podporovat publikování v psychoterapii m.j. organizováním Skálovy ceny.

Bude upřesňovat kriteria pro schvalování úplných vzdělávacích programů v psychoterapii s cílem jejich zkvalitňování.

Bude pořádat akreditovaný certifikovaný kurs zakončený zkouškou potvrzující úplnou psychoterapeutickou kvalifikaci.

Pokusí se akvitizovat a lépe informovat členskou základnu.

Dopracuje návrhy vnitřních norem a uvede je v život.

Aktivně se bude podílet na tvorbě norem a pravidel dotýkajících se psychoterapie.

Bude hledat způsob, jak informovat veřejnost o kvalifikované psychoterapii a jak oslovovat etická témata i u veřejnosti odborné.

Schválil výbor ČPS ČLS JEP 2.9.2014