ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Česká psychoterapeutická společnost

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Výbor ČPtS ČLS JEP (dále jen výbor) se v roce 2008 rozhodl založit Skálovu cenu za psychoterapii.

Záměrem bylo uctít osobu zakladatele ČPtS ČLS JEP a jejího prvního předsedu doc. MUDr. Jaroslava Skálu, CSc. (1916-2007) oceňováním publikovaných prací týkajících se psychoterapie.

Cena se vypisuje každé dva roky, je dotována nově od r. 2024 odměnou 20 000 Kč z finančních prostředků společnosti a zpravidla je udílena na pravidelných psychoterapeutických konferencích.

Cena se týká všech odborných prací z oblasti psychoterapie ve formě souboru článků, sborníků a knih publikovaných v daném období, které přinášejí nové poznatky uplatnitelné v psychoterapii.

Skálova cena za psychoterapii

  • za roky 2007-2008 byla udělena knize „Příběhy psychoterapeutických skupin“ autora Stanislava Kratochvíla,
  • za roky 2009-2010 nebyla udělena,
  • za roky 2011-2012 byla udělena knize „Tanečně pohybová terapie – teorie a praxe“ editorky a spoluautorky Ivety Zedkové,
  • za roky 2013-2014 nebyla udělena,
  • za roky 2015-2016 nebyla udělena,
  • za roky 2017-2018 nebyla udělena,
  • za roky 2019-2020 nebyla udělena
  • za roky 2021-2022 byla udělena knize "Nepřekážet naději" autora Jana Roubala.

Výbor na upřesnil postup při udělování ceny:

Cena bude udělena zpravidla pouze tehdy, budou-li na ni navrženy alespoň tři práce. O výjimce v případě mimořádně hodnotné práce rozhodne výbor.

Autor navržené práce (prací) zašle dva výtisky práce (prací) na adresu výboru. Výbor osloví vždy dva hodnotitele a na základě jejich posouzení rozhodne vždy na podzim roku následující za rokem, za nějž byla udělena, o udělení (příp. neudělení) ceny za dané období.

Výtisky zaslaných a posuzovaných prací zůstávají hodnotitelům.

Udělení ceny je spojeno s uvedenou odměnou a předáním osvědčení o udělení ceny.

Výbor se rozhodl vypsat Skálovu cenu za psychoterapii za práce z oblasti psychoterapie publikované v letech 2023-2024 s tím, že termín uzávěrky návrhů (na adresu sekretariátu) je konec dubna 2025 a návrhy lze podávat průběžně.