ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Česká psychoterapeutická společnost

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

ČPtS se řídí etickým kodexem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Níže je znění návrhu etického kodexu, který zatím nebyl valnou hromadou schválen.


Návrh etického kodexu

Etický kodex České psychoterapeutické společnosti

Preambule

Vykonávání psychoterapie vyžaduje odpovědnost psychoterapeuta vůči sobě samému i vůči klientům/pacientům. Proto každý člen ČPS přijímá následující etické zásady.

 

Etický kodex slouží:

 1. jako vodítko k etickému rozhodování a jednání v rámci psychoterapeutické praxe

 2. k ochraně účastníků psychoterapeutického procesu před neetickým jednáním

 3. jako podklad pro řešení stížností

 

1. Závaznost

Následující etické zásady jsou závazné pro všechny členy ČPS a vzdělávací instituty působící v rámci ČPS. Tyto zásady jsou v souladu s etickými směrnicemi Evropské asociace pro psychoterapii (EAP).

 

 1. Výkon psychoterapie

 1. Psychoterapie se zabývá rozpoznáváním a ovlivňováním psychických poruch a psychického fungování nebo stavů utrpení. Používá k tomu odborných psychoterapeutických metod.

 2. Od psychoterapeutů se požaduje, aby užívali svou odbornost pro blaho klienta/ pacienta, s respektem k jeho důstojnosti, hodnotám a právům.

 

 1. Profesionální kompetence a rozvoj

 1. Od psychoterapeutů se požaduje, aby vykonávali svou praxi kompetentně a eticky, aby se zajímali o nové odborné poznatky na poli psychoterapie a průběžně se vzdělávali.

 2. Psychoterapeuti užívají ve své praxi pouze metody a postupy lege artis, pro které mají odborné kompetence.

 

4. Mlčenlivost

Psychoterapeuti jsou vázáni principem mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se dozvěděli v průběhu psychoterapeutického procesu. Pro výcvik a supervizi v psychoterapii platí tentýž princip.

 

 1. Rámec psychoterapie

 1. Na počátku je psychoterapeut povinen seznámit pacienta / klienta s postupem a podmínkami psychoterapie (použitá metoda, rozsah a předpokládané trvání, finanční podmínky, mlčenlivost a okolnosti ukončení).

 2. Psychoterapeut a pacient/klient uzavírají svobodně smlouvu o terapeutické spolupráci v rámci platné legislativy.

 3. Psychoterapeut je povinen jednat odpovědně s ohledem na specifickou povahu psychoterapeutického vztahu, který je založen na důvěře a určité míře závislosti. Zneužití tohoto vztahu je porušením profesionální etiky a odpovědnost za ně spočívá výhradně na psychoterapeutovi.

 

6. Informování o psychoterapii

Informace podávané pacientovi či klientovi mají být věcné, objektivní a pravdivé.

Zavádějící a vtíravá inzerce či reklama je neetická.

 

7. Profesionální vztahy s kolegy

V zájmu blaha pacienta/klienta jsou psychoterapeuti povinni spolupracovat interdisciplinárně se zástupci ostatních odborností. Psychoterapeut přistupuje k ostatním odborníkům a jejich práci s respektem.

 

8. Etické zásady pro výcvik a vzdělávání

Výše zmíněné etické zásady jsou uplatňovány též v oblasti psychoterapeutického vzdělávání a supervize.

 

9. Psychoterapeutický výzkum

Tyto etické zásady se vztahují i na psychoterapeutický výzkum a odborné publikace.

Zájem pacientů /klientů je i v této oblasti nejvyšší hodnotou.

 

 1. Řešení etických problémů

ČPS zajišťuje přiměřené postupy pro řešení etických podnětů, stížností a odvolání prostřednictvím své nezávislé etické komise.

 

 

Praha, duben 2013

PhDr. P. Goldmann, PhDr. A. Koblicová, MUDr. J. Lorenc, PhDr. O. Marlin, MUDr. P. Remeš

 

Etický kodex ve formátu pdf