PhDr. Vojtěch Černý, PhD.

 • klinický psycholog a psychoterapeut, CERVOY, s.r.o.
 • AKP ČR, ČSKBT
 • podporuji vznik jednoznačných pravidel pro uplatnění psychoterapeutického vzdělání ve zdravotnictví i mimo něj.

MUDr. Ludmila Dušková

 • psychiatr
 • ČNPS, Psychiatrická společnost ČLS JEP
 • spolupodílení se na hájení etických a morálních norem oboru

PhDr. Magdalena Frouzová

 • klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor, adiktolog, manželský a předmanželský poradce; ředitelka Skálova institutu, o.p.s., VŠ pedagog, lektor IPVZ, lektor ČIS
 • Asociace klinických psychologů (AKP), Společnost pro návykové nemoci LS JEP, Mezinárodní společnost pro výzkum integrace v psychoterapii (SEPI), Česká asociace pro psychoterapii (ČAP)
 • k rozvoji psychoterapie jako profese s jasně formulovaným potřebným vzděláním; 2. k rozšíření nabídky psychoterapeutických služeb s jasnějšími kompetencemi a podmínkami provádění; 3. k rozvoji integrativního přístupu v psychoterapii s budováním jasných základních psychoterapeutických kompetencí

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

 • lékař, psychiatr a psychoterapeut, vysokoškolský pedagog, supervizor; Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN; nestátní zdravotnické zařízení SANANIM
 • Česká psychiatrická společnost ČLS JEP (člen), Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP (člen výboru), Česká asociace pro psychoterapii (člen odborné rady), Český institut pro supervizi (člen), Institut SUR (emeritní 1. místopředseda, vedoucí výcviků, garant pro zdravotnictví)
 • vzdělávání psychoterapeutů (kvalifikace pro lékaře, psychoterapeutická kvalifikace jiných zdravotnických profesí, např. adiktologů), metodologické a legislativní ukotvení oboru, dialog ČPtS-ČAP

PhDr. Karel Koblic

 • klinický psycholog - psychoterapeut, supervizor, Psychoterapie Břeh, Praha
 • Institut skupinové analýzy Praha, ČIS, EASC
 • profesionalita psychoterapie, upevnění pravidel ve zdravotnictví i mimo ně

MUDr. Jan Kubánek

 • lékař (psychiatrie, RHB), Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeseník
 • SEPI
 • plnění běžné každodenní agendy výboru, vzdělávání v psychoterapii, uplatnění psychoterapie v rámci zdravotnictví a mimo zdravotnictví

MUDr. Olga Kunertová

 • Psychiatrická a Psychoterapeutická ambulance, v rámci Psychoterapeutického centra Gaudia Praha; psychoterapeutka, psychiatryně, supervizorka; Gaudia Institut s.r.o. - odborná garantka, autorka a lektorka vzdělávacích programů; PROGaudia z.ú. - zakladatelka a ředitelka neziskové organizace, garantka projektů poskytujících psychickou podporu vážně nemocným a jejich blízkým, vzdělávacích a podpůrných programů pro zdravotnický personál
 • Česká asociace pro psychoterapii (ČAP), Společnost pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT), Česká onkologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně - sekce psychoonkologie
 • ráda bych přispěla k ukončení vleklých sporů o to, komu patří psychoterapie, 2. k rozvoji psychoterapii jako nezávislé profese, 3. k jejímu ukotvení v jednotlivých resortech za jasných, smysluplných a splnitelných podmínek, 4. ke zlepšení financování psychoterapeutických služeb a jejímu zpřístupnění co největšímu množství všech, kteří z ní mohou mít prospěch, 5. k rozvoji oboru jako takovému, zejména k popularizaci směrů, které lze souhrnně nazvat jako posmotderní

PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová 

 • klinická psycholožka, PsychoLad,s.r.o. Praha 2
 • Česká arteterapeutická asociace
 • organizačně odborné záležitosti dle potřeb ČPtS, péče o sekce společnosti

PhDr. Jiří Libra

 • klinický psycholog, psychoterapeut, adiktolog, supervizor, VŠ pedagog (1.LF UK v Praze, Klinika Adiktologie)
 • SNN ČLS JEP, SUR
 • vzdělávání v psychoterapii, multidisciplinarita v psychoterapii

MUDr. Jan Lorenc

 • Dejvické psychoterapeutické centrum – psychiatr a psychoterapeut
 • člen European Association of Body psychotherapy, člen České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, předseda České asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo
 • zprůchodnění systému vzdělávání a atestace lékařů v oboru psychoterapie, podpora a rozvoj dětské psychoterapie a rodinné terapie, kooperace psychiatrie a psychoterapie u lidí se závažným psychiatrickým onemocněním, týmová spolupráce v komunitní péči o duševní zdraví

MUDr. František Matuška

 • Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group, s.r.o. Praha, psychoterapeut, párový a rodinný terapeut a lékař – psychiatr
 • Psychiatrická společnost ČLS JEP (Psychoterapeutická sekce, Sekce pro hypnózu), Česká asociace pro psychoterapii (ČAP), Společnost pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT)
 • rád bych přispěl: 1. k přechodu od politických sporů o psychoterapii k odborným kolegiálním diskusím mezi psychoterapeuty, 2. ke zatraktivnění a zpřístupnění oboru psychoterapie pro nové zájemce, k minimalizaci vstupních kvalifikačních požadavků na psychoterapeuty během jejich odborné přípravy na nezbytně nutné pro samotný vstup do praxe. Jako člen výboru ČPtS ČLS JEP bych rád přispěl ke zdárnému a brzkému dokončení započatého procesu vyjasňování a definování pravidel a podmínek pro výkon psychoterapie, a to jak v kontextu zdravotnictví, tak též v nezdravotnických oblastech. Již leta se vlekoucí spory v této oblasti neprospívají psychoterapii jako takové a odebírají mnoho času a energie všem, kteří na nich participují. Jsem přesvědčen, že posun ke sdílení samotných odborných psychoterapeutických témat mezi psychoterapeuty české psychoterapii (a ve výsledku hlavně našim klientům) prospěje mnohem více, nežli všechny dosavadní „politické“ schůze. Je patrné, že se v dohledné budoucnosti budeme muset zabývat výrazným nedostatkem psychoterapeutických kapacit, a to ve všech rezortech, kde je psychoterapie jako forma pomoci využívána. Poptávka po našich službách i v souvislosti s významnými společenskými událostmi posledních let roste, nikoli tak počty psychoterapeutů. Po navýšení počtu psychoterapeutů a objemu jimi poskytované psychoterapeutické pomoci volá jak zdravotnický sektor, tak rezort školství, sociální služby i narůstající poptávka po službách privátních psychoterapeutů. Učinit psychoterapii přitažlivou a psychoterapeutickou přípravu otevřenou a viabilní pro nové zájemce je též jedním z úkol těch, kteří jsou již v oboru zavedeni. Tvoří-li členskou základnu naší společnosti (ČPtS) z 81 % psychoterapeuti starší 50 let a většina (53 %) je dokonce starší než 60 let, je to – zejm. s výhledem do budoucna – dosti alarmující. K tomu do třetice je třeba nastavit, pokud možno, jednotný systém profesní přípravy pro výkon psychoterapie, který bude na jedné straně zárukou kvality přípravy budoucích psychoterapeutů, na straně druhé nebude zbytečně přebujelý, byrokraticky neprůchodný a personálně poddimenzovaný tak, jako je tomu v současné době. Těším se na tvůrčí diskuse i spolupráci se všemi kolegy, kteří chtějí přispět k dobré budoucnosti české psychoterapie.

PhDr. Ivo Oral

 • vedoucí psycholog Agel Hornicka poliklinika s.r.o.
 • ne

MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.

 • psychiatr, ředitel, Klinika ESET
 • Česká psychoanalytická společnost (IPA), Institut skupinové analýzy Praha (IGA Praha), Psychiatrická společnost ČLS JEP (psychoterapeutická sekce)
 • vyřešení nástavbové atestace pro psychiatry, zvýšení dostupnosti psychoterapie v rámci zdravotních služeb, vyjasnění místa psychoterapeutického vzdělání mimo zdravotnictví, zapojení do mezinárodní psychoterapeutické organizace (IFP), zlepšení a rozšíření úhrad psychoterapeutické péče v rámci zdravotnictví

PhDr. Marie Pečená

 • privátní praxe, zdravotnické zařízení
 • SUR, ČAP, Psychiatrická společnost, předsedkyně hypnotické sekce
 • vzdělávání, psychoterapeutické výcviky, soulad mezi nezdravotnickou a zdravotnickou psychoterapií

prof. MUDr. Ján Praško, CSc.

 • psychiatr, Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice v Olomouci, Univerzita Palackého v Olomouci
 • KBT společnost
 • kontakty s IFP, vzdělávání v psychoterapii, kompetence psychoterapeutů

PaedDr. Martina Richterová Těmínová

 • adiktolog, psychoterapeut, supervizor, VŠ pedagog, ředitel SANANIM z.ú
 • SNN ČLS JEP, ČIS, SUR  
 • posilování multidisciplinární spolupráce v psychoterapii; zvyšování dostupnosti psychoterapie pro klienty, především nízkopříjmové, mladé, se širokým spektrem obtíží

Vážení a milí přátelé,
 
s ohledem na současnou situaci vyvolanou aktuální vážnou situaci na Ukrajině a spojenou s masivním přílivem běženců utíkajících z válečné zóny chce ČPtS urychleně sestavit seznam psychoterapeutů, psychiatrů, klinických psychologů, kteří by byli ochotni poskytnout svou odbornou pomoc potřebným. Seznam bude k dispozici na stránkách ČPtS a bude též poskytnut k dispozici webům www.pomocukrajine.cz a www.pomahejukrajine.cz.

ČPtS zřídila již před nějakou dobou sekci často pokládaných otázek. Protože v posledních měsících narostl počet dotazů, přidáváme odkaz na tuto sekci přímo na úvodní stránku.

FAQ

Informace pro zájemce o balintovskou skupinu:

Balintovská sekce České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (www.psychoterapeuti.cz) pokračuje v dlouholeté tradici pořádání kontinuálních balintovských skupin určených pro lékaře, psychology a další pracovníky pomáhajících profesí.

Doba covidová nám přinesla řadu zkušeností. Se všemi změnami však vyvstává řada problemů, které jsou více či méně sociálního charakteru a až následně s sebou nesou psychickou zátěž. Lidé mnohdy vyhledávají psychoterapeutický kontakt, a to i proto, že pojem psychoterapie u nás jaksi zdomácněl a z laického pohledu zevšeobecněl pro různé druhy pomoci - léčebné, poradenské i sociální. Medializace nové situace, spojené
zejména se spoustou nejistot, nedostatkem informací a zkušeností s pandemií, mnohdy přispěla ke zvýšené poptávce po těchto službách. Obchodní smýšlení, které proniká do všech sfér našeho života, v souvislosti s tím tak vytvořilo podmínky pro vznik řady uskupení, sdružení i soukromých živností, které nabízejí psychoterapii, mnohdy bez splnění legislativních a leckdy ani odborných požadavků pro provozování psychoterapeutické praxe. Některé z nich se dokonce i zaštiťují odbornými společnostmi, aniž by k tomu obdržely souhlas a oficiální stanovisko konkrétní odborné společnosti.


ČPtS tedy doporučuje, aby při výběru těchto služeb byli klienti a pacienti opatrní a neopomíjeli ověřit si krom jiného i odbornou způsobilost poskytovatele psychoterapeutické pomoci.

Výbor České psychoterapeutické společnost ČLS JEP, 24. 6. 2021

Dovoľte nám v mene organizátorov Vás pozvať na XXXIII. Česko-slovenskú psychoterapeutickú konferenciu, v dňoch 21.- 23.10. 2021 v Piešťanoch, ktorej hlavnou témou je Frustrácia ako výzva“

Konference Piestany 2021

 

Prezident konferencie

PhDr. Zita MICHLEROVÁ – predsedníčka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

Organizátori podujatia
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť a Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP

 

Srdečne Vás na stretnutie do Piešťan pozývame.

Pripomínane, že  prihlásenie aktívnej účasti je možné: do 15. 8. 2021

Všetky potrebné informácie o konferencii nájdete na webovej stránke, ktoré búdu v závislosti od pandemickej situácie priebežne aktualizované: http://kongres-kami.sk/psychoterapia/

27. 3. 2021 zemřel Jiří Heller, kterého Jaroslav Skála nazýval jedním z jeho následovníků. Jiří vystudoval tělovýchovný institut a po určitých „politických peripetiích“ mu Jaroslav Skála svěřil protialkoholní léčbu žen v Lojovicích. Toto pracoviště fungovalo pod jeho vedením jako nejlepší pracoviště tohoto druhu v Československu víc než čtvrt století. Zasloužil se o vznik Pavučiny, která je nejrozsáhlejším společenstvím abstinujících žen. Po převedení Lojovic do Apolináře působil v týmu až do svých posledních dnů a pomáhal, kde bylo potřeba.

Prodělal výcvik v první skupině systému SUR a vedl poté téměř 30 psychoterapeutických komunitních výcviků, kde pomohl v profesionálním i občanském životě mnoha lidem. Jiří byl příjemný a milý člověk, s vysokou sociální inteligencí, s kterým se lidé rádi setkávali a cítili se v jeho přítomnosti dobře. Odešel krásný člověk.

Za výbor ČPtS Magdalena Frouzová

Vážené kolegyně a kolegové, členové České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP!

Výbor ČPtS by rád oživil činnost odborných sekcí, které dříve v rámci společnosti existovaly. Obracíme se na vás s nabídkou zastřešení takové činnosti. Máte-li zájem nějakou odbornou sekci při ČPtS zřídit nebo se k ní připojit, pokud by byla vytvořená, prosíme, neváhejte nám napsat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Z řad členů výboru přicházejí tyto návrhy na vytvoření odborných sekcí:

1) Sekce expresivních terapií: arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, taneční terapie, práce s tělem a obdobné přístupy. Expresivní terapie mají své nezpochybnitelné místo v kontextu různých psychoterapeutických směrů a škol a byli bychom rádi, kdyby se tyto souvislosti neztratily ve stínu jednotlivých metod a technik.     

2) Sekce integrativní psychoterapie: vítáme nejen zájemce, kteří prodělali výcviky v integrativní psychoterapii, ale mnohé další, kteří ve své praxi překračují hranice své psychoterapeutické školy, ve které byli vycvičeni, uvědomují si potřebu širšího rozhledu a chtěli by se setkávat kvůli vzájemnému obohacování.

Prosíme opět, napište na výše uvedenou e-mailovou adresu, zda byste se o tyto sekce zajímali. 

Členství v sekcích je vázáno na členství v ČPtS, máte-li zájem o sekce a nejste dosud členy, neváhejte a přihlaste se!

Těšíme se na vaše ohlasy.

S pozdravem,

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

vědecký sekretář výboru ČPtS

Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,

dovolte, abychom Vás upozornili, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.

Žádáme Vás proto o pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů, především emailové adresy, a to nejlépe formou emailové zprávy na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. K aktualizaci kontaktních údajů lze použít i formulář „Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.“, který naleznete zde: https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni

Členům, kteří nebudou mít uhrazený poplatek za r. 2020, případně i za předešlá období, se tento nedoplatek přičte k platbě za r. 2021. Výzvu budeme rozesílat na přelomu února/března 2021.

Členská evidence

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z. s.

Dne 6. 11. 2020 zaslala ČPtS panu ministru zdravotnictví dopis ohledně podpory psychoterapeutické péče. Dopis stejného znění byl zároveň odeslán panu premiérovi:

Reakce ČAP na výše zmíněný dopis ze dne 10. 11. 2020

Odpověď ministra zdravotnictví ze dne 12. 11. 2020

Reakce ČPtS na dopis ČAP ze dne 13. 11. 2020

 

Vážení příznivci a aktéři psychoterapie, níže najdete několik odkazů a dokumentů, které by mohly být  užitečné pro vaši práci v těchto nesnadných časech. Myslíme na vás, na vaše problémy a potřeby, a budeme se snažit vám nadále prospívat.

Nabídky krizové intervence v době nouzového stavu

 

Klinika ESET nabízí možnost krizové konzultace psychických potíží po telefonu nebo prostřednictvím videohovoru.. V případě potřeby lze kontaktovat telefonní linku: 606341197, pondělí až pátek 13,00-16,00 hod., počínaje 1.4.2020. Hovory nejsou anonymní.


 Další odkazy:

Další dokumenty naleznete zde

Milí kolegové, přátelé psychoterapie,

přeji vám pokud možno jaro rozjařené a troufám si doufat, že se vám daří odolávat všem nepříjemnostem spojeným s covidovou dobou.

Doba, pro nás v mnohém nová, přináší nepříjemnosti, ale učí nás i novému. A tak daleko vydatněji komunikujeme pomocí vymožeností ze světa digitálního. Zvu vás tedy coby zástupce vzdělávacích institutů na setkání na zoomu v úterý 4. května 2021 ve 14,00 hodin. Link vám v týdnu před plánovaným termínem zašlu. Pokud by k vám tento nedorazil nejpozději do 3. 5. 2021, ozvěte se prosím, cestu určitě najdeme.

Rádi bychom využili plánovaný prostor pro diskuzi týkající se zakončování komplexních vzdělávacích programů. Měla by to být pro nás společně možnost, ne-li nutnost, najít efektivní a současně uspokojivé řešení procesu, který je v neustálém vývoji. Budete-li mít další jiné podněty, jsou vítány.

Těšíme se na setkání!

za výbor ČPtS ČLS JEP

L. Dušková

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení kolegové,

s hlubokým zármutkem oznamuji všem členům ČSPAP, že dne 4.září nad ránem nás opustil náš vzácný učitel Doc. MUDr. Václav Mikota CSc.

Pohřeb se koná v pondělí 10. září v 11.40 hod na Olšanských hřbitovech.

Lucie Lucká
kordinátor ČSPAP

 1. prof. MUDr. Ján Praško, CSc. – 112 hlasů
 2. MUDr. Jan Kubánek – 89 hlasů
 3. Doc MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. – 88 hlasů
 4. MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D. – 87 hlasů
 5. PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D. – 86 hlasů
 6. PhDr. Karel Koblic – 86 hlasů
 7. MUDr. Jiří Berka – 85 hlasů
 8. PhDr. Magdalena Frouzová – 79 hlasů
 9. MUDr. Ludmila Dušková – 72 hlasů
 10. PhDr. Helena Strnadlová – 72 hlasů
 11. PhDr. Alena Paloušová – 69 hlasů
  --------------------------------
 12. MUDr. František Matuška – 68 hlasů
 13. PhDr. Božena Sulženková – 61 hlasů
 14. PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová, Ph.D. – 59 hlasů
 15. PhDr. Ilona Špaňhelová – 48 hlasů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

     považujeme za důležité, abyste se před volbami všichni seznámili s přiloženým dopisem, který ČAP rozesílá našim vybraným členům.

     Jistě bude příležitost komentovat tendenční polopravdy, které dopis obsahuje.

     Nyní můžeme doufat, že dopis ČAP:

 • skutečně podnítí větší volební účast
 • poskytne méně zasvěceným reálnější obraz o skutečně nedobrých vztazích na scéně
 • umožní váhajícím si povšimnout, jak ČAP zasahuje do vnitřního světa (voleb) jiné společnosti a posoudit korektnost a etičnost takových aktivit
 • ukáže, že ze strany ČAP jde o mocenský boj
 • bude ilustrovat, že sliby společné koncepce se blíží násilnému převzetí (analogie z obchodu či politiky se nabízejí).

     Souhlasit je možné s tím, že je na nás všech, členech společnosti, jaký bude příští výbor a jeho směřování.

     Dobrou volbu a jaro.

Praha 18.4.2018

za výbor ČPtS ČLS JEP

Karel Koblic
předseda společnosti

26.4.2018 připojujeme stanovislo Aleny Paloušové

Tři odborná uskupení – Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP (ČPtS), Psychiatrická společnost ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR – schvalují komplexní vzdělávací programy v psychoterapii pro zdravotnictví.

Tyto programy byly vytvářeny a jsou schváleny jako vzdělávání programy v psychoterapii pro klinické psychology a lékaře (zejména psychiatry). I v jejich případě však psychoterapeutickou kvalifikaci završuje a ukončuje další státem schválená formalizace.

Informace o setkání zástupců ČPtS ČLS JEP a ČAP 21.6.2016
(nevznikl společný zápis)
Přítomni: Paloušová, Koblic, Macek, Matuška, Stibůrek

Setkání se uskutečnilo na podnět ČPtS.
Potvrdilo minulou shodu na tom, že psychoterapie ve zdravotnictví a její uplatnění mimo zdravotnictví by mělo mít odlišné pojmenování jako vodítko pro pacienta - klienta.
Shoda je i v tom, že uplatnění psychoterapie mimo zdravotnictví není dosud povětšinou nijak zmapováno.

Sekretariát:

Ing. Petra Žufníčková, DiS.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poštovní adresa: Ing. Petra Žufníčková, DiS., Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti JEP, LÉKAŘSKÝ DŮM, Sokolská 490/31, 120 00  Praha 2

Programové prohlášení a plán výboru ČPS ČLS JEP na volební období podzim 2014 – jaro 2018

Výbor odborné společnosti dbá především na odbornost poskytování psychoterapie.

Odlišuje psychoterapii jako teoretický obor a samostatnou disciplínu na straně jedné od podmínek jejího poskytování a provádění.

Vyhledávání