ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Česká psychoterapeutická společnost

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Vážení a milí členové České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP,

jak jsme avizovali na Valné hromadě v Přerově v listopadu 2023, vyhlašujeme tímto volby do Etické komise ČPtS na volební období 2024–2027.

Veškeré potřebné informace naleznete v tomto dokumentu.

Především bychom velmi rádi poděkovali minulé etické komisi ve složení PhDr. Šárka Gjuričová, MUDr. Bc. Aleš Grambal a PhDr. Božena Sulženková za odvedenou práci.

           

Práce v Etické komisi je prestižní a velmi důležitá pro naše pacienty. Žádáme tímto instituty i jednotlivé členy o návrhy členů Etické komise, a to buď kolegy (s jejich souhlasem) nebo i Vás samotné. Navrhujte kandidáty, kteří mají vaši důvěru.

Pro lepší rozhodování uvádíme výňatek ze stanov, které se týkají činnosti této komise.

Etická komise (dále jen EK)


EK je samostatným orgánem společnosti.

Má minimálně 3 členy, kteří si ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost.

Délka funkčního období EK jsou 4 roky.

EK se při své činnosti řídí jednacím řádem schvalovaným shromážděním členů.

Má zejména tyto úkoly:

a) zpracovat a aktualizovat etický kodex,

b) vyjadřuje se k oznámením podaným výboru nebo jiným orgánům společnosti, která se týkají etických problémů,

c) vyjadřuje se k stížnostem na etická pochybení při praktikování psychoterapie (týká se i nečlenů společnosti),

d) nejméně jednou ročně vypracovává zprávu o své činnosti, kterou zveřejňuje tak, aby byla přístupná výboru a členům společnosti,

e) zpracovává zprávu o činnosti, kterou předkládá shromáždění členů a ta ji bere na vědomí.

 

Má zejména tato oprávnění:

a) účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo jím pověřeného člena jednání schůzí výboru a všech ostatních orgánů společnosti dle svého

uvážení jako host bez hlasovacího práva.

b) požadovat písemná nebo ústní vysvětlení od členů společnosti při zkoumání oznámení na etická pochybení členů společnosti.

Zároveň prosíme o aktualizaci Vašich údajů v databázi ČLS.